Izviđači

ČLANSTVO I ORGANIZACIONA NAČELA 

Članovi Saveza izviđača Srbije uzrasta 15 do 19 godina (učenici srednje škole) nose naziv izviđači ili planinke.

Izviđači se organizuju u vod i četu.

Vod je radna jedinica izviđača od 6 do 12 članova. Vod čine mladi sličnih interesovanja, približno istog uzrasta. Vod je radna jedinica izviđača u kojoj se ostvaruje najveći deo praktičnog programa. Vod ima svoje ime koje biraju sami članovi. Ime voda treba da simbolizuje članove voda. Obično se uzimaju imena iz sveta flore i faune, neke prirodne pojmove i slično. Vod ima i svoj stilizovani znak koji odgovara imenu voda. Vod ima svoju zastavu. Oblik i izgled zastave regulisan je Pravilnikom Saveza.

Dva ili više voda udružuju se i formiraju osnovnu jedinicu. Osnovna jedinica izviđača i planinki je četa. Ukoliko je četa sastavljena samo od planinki naziva se kolo.

Ako na određenom terenu ne postoje uslovi za formiranje odreda izviđača, kao samostalne organizacione jedinice, jer postoji samo jedna četa izviđača, ta četa može delovati kao samostalna organizaciona jedinica.

Četa ima svoje ime koje biraju sami članovi. Ime čete se uzima po znamenitim ličnostima ili se uzimaju pojmovi iz prirode.

Četa ima svoju zastavu. Oblik i izgled zastave regulisan je Pravilnikom Saveza.


PROGRAM RADA

Rad na ostvarivanju Programa ima za cilj da se članovi stalnom primenom stečenih znanja, veština i sposobnosti osposobljavaju za aktivan odnos prema društvenoj zajednici i razvijaju pozitivne karakterne osobine.

Program rada izviđača deli se na opšti-zajednički i posebni-individualni.

Opšti program obuhvata programe izviđačkih krinova, a posebni program sadržan je u izviđačkim specijalnostima.

Specijalnosti predstavljaju posebna znanje i veštine korisne i potrebne u aktivnosti jedinice izviđača kao i u svakodnevnom životu i radu svakog člana.

Specijalnost je manja, zaokružena celina određenih aktvnosti, znanja, veština, izvršenih zadataka i izgrađenih stavova koju pojedinac savladava na osnovu izražene želje i ličnih afiniteta.

Program krinova je definisan programskim zahtevima za kategoriju izviđača i planinki.

Ispunjavanje predviđenih uslova za sticanje izviđačkih krinova podeljeno je na tri nivoa: prvi krin, drugi krin i treći krin (bronzani, srebrni i zlatni) u programskim oblastima i temama, koje su zajedničke i za ostale kategorije članstva.


METODI I OBLICI RADA

U jedinicama izviđača starijeg uzrasta uporedo se odvijaju dve osnovne vrste aktivnosti: individualni i kolektivni rad članova, odnosno njihovih jedinica. Otuda proizlazi potreba za različitim metodskim pristupima aktivnostima.

Ostvarivanje izviđačkog programa organizuje se po pravilu, u manjim kolektivima, to jest u vodovima, primenjujući izviđački "vodni sistem".

Vodni sistem se sastoji u tome da vodnik kao sposoban organziator koji ume da prenosi svoja znanja, radi sa manjom grupom članova. U praksi to znači da vodnik radi sa članovima svog voda, da sa vodnicima svih vodova jedne čete radi vođa čete, i da načelnik odreda radi sa vođama čete i drugih organizacionih jedinica u okviru odreda.

Ovakav način prenošenja znanja iskusnih članova vrši se u svakodnevnim aktivnostima svih jedinica kroz boravak u prirodi, u vedroj atmosferi igre i životne radosti.

Savladavanje programkskih zahteva unutar krinova obavlja se postepeno, po mogućnosti istovremeno za sve članove jednog voda, praktičnim radom.

Članovi se sami opredeljuju za osvajanje pojedinih specijalnosti prema individualnim sklonostima. Pri tome je obaveza vođe da člana usmerava na osvajanje i onih specijalnosti za koje on nema posebnih afiniteta, kako bi na taj način širio svoja znanja, veštine i stavove.

U izboru konkretnog programa za rad izviđačkih jedinica, njihovih aktivnosti i akcija koje se zasnivaju na opštoj programskoj orijentaciji izviđačke organizacije, na svim organizacionim nivoima odlučuju štabovi organizacionih jedinica.

Utvrđivanje stečenih znjanja i veština, ispunjavanje predviđenih zahteva za pojedine nivoe izvodi se svakodnevnom praktičnim radom u prirodi, na izletima, na logorovanju i zimovanjima, uopšte na svim mestima gde se okupljaju izviđači. Da je izviđač ispunio u celini programske zahteve određenog krina konstantuju svi članovi voda, a potvrđuje i dodeljuje krin, kao stepen znanja, štab čete/odreda.

Aktivnosti i akcije izviđačkih jedinica uvek su dobro pripremljene, organizaciono i materijalno obezbeđene.

Programska pripremljenost akcije znači da se unapred tačno utvrdi njen cilj, program i oblik izvođenja. Cilj određene akcije može da bude ostvarivanje pojedinih delova Programa Saveza Izviđača.

Organizaciona pripremljenost zahteva blagovremeni dogovor sa učesnicima i rukovodstvom akcije, o mestu i vremenu izvođenja, polasku, načinu putovanja, povratku, bezbednosti učesnika, itd.

Najzad, materijalno obezbeđenje zahteva, tačno utvrđivanje potreba novčanih i materijalnih sredstvima za izvođenje akcije, kao što su dokumenti, vozne karte, izviđačka oprema, sportski rekviziti, torbica prve pomoći, sredstva za ishranu i sl.

Akcija će uspeti samo u tom slučaju ako celokupno članstvo sa interesovanjem priđe njenim pripremama i izvođenju.

Izviđači u svom vodu i četi ostvaruje stalnu aktivnost kroz različite oblike rada: sastanak, izlet, projekat, radnu akciju, logorovanje, marš, kampanje, pohod i druge akcije, svečenosti, kulturno-zabavne manifestacije, sportska i izviđačka takmičenja itd.

Sastanci vodova i četa-kola, su redovni oblici aktivnosti. Vodni sastanci se, po pravilu, održavaju jednom nedeljno, a četni jednom mesečno i po potrebi. Na sastancima se razmatra izvršavanje primlenjih zaduženja, dogovara o predstojećim zadacima i savladavaju novi sadržaj izviđačkog programa, vrednuje i planira rad. Igra, pesma i zabava treba da budu sastavni deo svakog sastanka, kako bi bio zanimljiv i privlačan. Članovi voda na sastanku razgovaraju o problemima i svojim osećanjima.

Izlet organizuje vod, četa-kolo, a izuzetno odred. Svaki izlet mora da ima određeni cilj, postavljene zadatke, razrađen program. Izlet se izvodi u prirodi, gradu ili selu. Izlet može biti i poseta znamenitosti ili kulturno umetničkoj, naučno-tehničkoj ili sportskoj manifestaciji.

Izlet može biti poludnevni, jednodnevni ili višednevni, sa jednim ili dva noćenjem u prirodi ili u čvrstom objektu. Višednevni izlet zove se bivak.

Logorovanje je redovan i vrlo značajan oblik rada koji u velikoj meri omogućava zadovoljenje interesa i potreba članova, a istovremeno osvajanje znanja, sticanje veština i njihovu praktičnu primenu u prirodi u različitim uslovima, što doprinosi izgradnji stavova. U širem smislu pod ovim pojmom treba podrazumevati sve vrste višednevnih boravaka u prirodi: pokretni tabor, putovanje biciklom, plovidbu, zimovanje itd. Izviđačko logorovanje je specifičan oblik organizovanog provođenja slobodnog vremena mladih, zasnovan na Programu Saveza izviđača. Tu se ostvaruje veliki deo sadržaja rada organizacije i u najvećoj meri dolazi do izražaja lične inicijative članstva i stvaralaštvo svakog pojedinca.

Smotra je susret izviđača koji može biti organizovan na nivou odreda, opštine, grada, okruga, pokrajine i na nivou Saveza izviđača Srbije. Na smotri su najčešće prisutne sve kategorije izviđača, а postoji i smotra koja se organizuje za određenu kategoriju članova. Smotra je najbolja prilika da se izviđači iz različitih jedinica, mesta i krajeva, međusobno upoznaju i zbliže, uporede svoja znanja i odmere snage.

Projekat u užem smislu, obuhvata druge oblike zajedničkog delovanja voda, čete ili više izviđačkih jedinica. On je dinamičan po formi, najčešće tematski po sadržaju, po pravilu veoma privlačni za članove. Ima vaspitnu funkciju i ujedno zadovoljava interesovanje i potrebe mladih za pozitivnom afirmacijom i uključivnje u društveni život. Svaki projekat sastoji se od aktivnosti/akcija. Projektna aktivnost omogućuje da se ostvare ciljevi projekta, pri čemu se razvija osećaj odgovornosti prema kolektivu i doprinos svakog pojedinca zajedničkom cilju. Poželjno je da stariji izviđači kroz svoje projekte uključuju i one koji nisu izviđači ili da sarađuju sa drugim organizacijama pri realizaciji projekta.

Radni kamp je značajan faktor u izgradnji radnih navika i stvaranju pozitivnog odnosa prema radu. Radnim kampom treba obezbediti uređenje izviđačkog doma, školskog dvorišta, ulice, izletišta, zatim negovanje zelenog pojasa, sađenje drvoreda i šuma itd.

Radnim akcijama izviđači mogu da obezbede finansijska sredstva za nabavku opreme i druge zajedničke potrebe. Takođe, ova aktivnost može biti realizovana sa drugm organizacijama i institucijama i biti od koristi za loklnu zajednicu.

Svečanost se organizuje u okviru proslave lokalnog praznika, značajnog jubileja, datuma i u drugoj prilici. To može biti svečana akademija, tematska veče, susret drugarstva, logorska vatra i druga priredba. U okviru svečanosti izviđači polažu zavet.

Kulturno-umetnička i zabavna aktivnost ostvaruje se u sklopu redovnog rada jedinice ispunjavanjem pojedinih programskih zahteva. Posebni oblici ove delatnosti su: poseta pozorišnoj, bioskopskoj i drugoj priredbi, poznavanje kulturno-istorijskog spomenika i muzeja i institucija, kontakt sa kulturnim i umetničkim društvom i umetnicima, organizovanje priredbe, logorke vatre, drugarske večeri i čajanke, izdavanje vodnih i četnih publikacija (zidne novine, društvena mreža, sajt...) itd.

Sportsko-izviđačko takmičenje je sastavni deo redovnih aktivnosti: sastanka, izleta, logorovanja, a naročito susreta i smotre, a mogu da budu i osnovni sadržaj neke akcije (npr. izviđačkog višeboja ili orijentacionog takmičenja).

Takmičenje je veoma pogodan oblik rada. Primenjuje se unutar voda, čete, ali i između jedinica u odredu i šire. Cilj ovog oblika rada je uvežbavanje znanja i veština, razmena iskustava, provera sposobnosti kao i razvijanje drugarstva, kolektivnog duha, saradnje i solidarnosti. Propozicijama takmičenja treba izbeći normu za prestiž, a afirmisati kvalitet sposobnosti, drugarstvo i saradnju. Stoga prednost treba davati ne plasmanu, već ispunjavanju određenih normi, izvršavanju zadataka, a ne konkurentskoj borbi. Posebno znašajno mesto imaja takmičenje koje se sistematski sprovodi u čitavoj organizaciji po jedinstvenim programima i propozicijama.

Tradicionalne aktivnosti su: marš, pohod, smotra, poseta, susret, aktivnosti posvećene negovanju tradicije i kulture, promotivna aktivnost itd.

Kampanja je organizovane intenzivne aktivnosti sa ciljem zadobijanja podrške javnosti, u različite svrhe kao npr. povećavanje članstva u organizaciji, ukazivanje na ekološke probleme, smanjivanje diskriminacije u društvu, ... Stariji izviđači u određene kampanje mogu uključiti i ostale kategorije članstva, kao i prijatelje organizacije, neizviđače, partnerske organizacije ili institucije. Pri tom moraju posebno voditi računa o zaštiti i bezbednosti članstva, ali i ostalih koji su uključeni u kampanju.


EVIDENCIJA RADA I ČLANSTVA

Evidencija članstva i ukupne aktivnosti svakog pojedinaca i jedinice kao celine ostvaruje se u vodu i četi, a zbirno i u odredima i Savezu izviđača Srbije.

Evidencija podataka i aktivnosti pojedinaca vodi se u članskoj knjižici i evidencionom kartonu svakog izviđača.

U okviru voda, u vodnoj knjizi, vodi se evidencija članova, savladavanje programskih zahteva, učešće na aktivnostima, realizovani projekti, uspomene, plaćanje članarine, briga o imovini voda. Svaki član daje svoj doprinos njenom ažuriranju.

U okviru čete vodi se matična knjiga članova ili kartoteka na osnovu članskih evidencionih kartona, zatim knjiga zapisnika sa sednica zbora, uprave i štaba, dnevnik rada, knjiga blagajne i knjiga inventara.

Evidencija članstva, prepiske, aktivnosti, materijalno-finansijskog poslovanja odreda, podleže zakonskim propisima.

Evidenciju vode članovi izabrani na odgovarajuće dužnosti. Odgovornost za vođenje evidencije, osim članova na odgovarajućim dužnostima imaju i vođe tih jedinica. U vođenju evidencije mora se obezbediti javnost rada.

Celokupna dokumentacija mora biti dostupna svim članovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka zainteresovanim organizacijama i široj javnosti.

Kontakt

Savez izviđača Srbije
11050 Beograd
Bulevar umetnosti 27
PF 7
Tel: +381.11.269.51.99
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izviđači Srbije

Izviđači Srbije su vodeća organizacija mladih i za mlade u Republici Srbiji, koja nudi izazovne programe za devojčice, dečake i mlade uzrasta od 7 do 25 godina starosti u nekoliko hiljada izviđačkih radnih jedinica organizovanih u više od 50 odreda.

Copyright ©2013 Savez izvidjaca Srbije | Bulevar Umetnosti 27 | 11150 Novi Beograd | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
Developed by: iMedia